Izolirani bez prava na naknadu HZZO-a!
Objavljeno: 21.03.2022 u 01:00. Kategorija: Vijesti

 

Umirovljenička udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH)

nakon obraćanja više desetaka starijih građana Pravnom

savjetovalištu SUH-a, obratila se ministru zdravstva Viliju

Berošu inicijativom za žurnom izmjenom članka 50.

Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kojim se propisuje

kako „osiguranik koji je navršio 65 godina života i 15 godina

mirovin­skog staža osiguranja na temelju nesamostalnog ili samostalnog

rada nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog

osiguranja za vrijeme privremene nesposobnosti, već na teret sredstava poslodavca,

odnosno na teret sredstava osiguranika obveznika uplate doprinosa”.

 

 

    Tim se člankom diskriminiraju zaposleni umirovljenici, a o čemu je u više navrata SUH

izvijestio i Ured pučke pravobraniteljice RH. Naime, nakon 42 dana bolovanja, do kada

obvezu plaćanja naknade plaće ima poslodavac, za sve osiguranike plaćanje preuzima

HZZO, ali se izrijekom isključuju zaposleni umirovljenici. Zašto?

Bolovanje zaposlenih umirovljenika – onemogućeno

    Podsjećamo kako je mogućnost rada umirovljenika regulirana Zakonom o mirovinskom osiguranju,

te da Zakon utvrđuje slu­čajeve u kojima osoba može raditi nakon ostvarivanja prava na mirovinu

(uz istovremeno korištenje mirovine, ili bez mogućnosti korištenja mirovine), s ciljem da se omogući

rad primjeren statusu umirovljenika, kako bi si uz mirovinu mogao osigurati dodatni financijski prihod

radi poboljšanja svoje socijalne sigurnosti, ali i dati svoj korisni doprinos hrvatskom društvu.

    Uzimajući pri tome u obzir činjenicu da je većini umirovljenika propisana mogućnost zapošljavanja

do polovice punog radnog vremena, posebno se naglašava kako korisnik mirovine može s poslodavcem

sklopiti ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u skladu s člankom 62. Zakona o radu.

Nadalje, korisnik mirovine koji je sklopio ugovor o radu je radnik u smislu Zakona o radu. Takva osoba,

kao i svaka druga fizička osoba koja je radnik koji radi u nepunom radnom vremenu, stječe prava i

obveze iz radnog odnosa pod istim propisanim uvjetima, odnosno jednako kao i svaki drugi takav radnik.

Primje­rice, radnik koji radi u nepunom radnom vremenu ostvarivat će pravo na plaću i druga materijalna

prava razmjerno ugovorenom radnom vremenu sukladno članku 62. stavku 6. Zakona o radu.

 

Prebacivanje tereta

    Jedno od tih prava je da osiguranik ima pravo na teret sredstava Zavoda, odnosno državnog

proračuna ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti iz članka 39.

Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju u maksimalnom trajanju od 18 mjeseci po istoj

dijagnozi bolesti, bez prekida, u visini utvrđenoj u skladu s ovim Zakonom i općim aktima Zavoda.

Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće u iznosu

50% zadnje isplaćene naknade plaće na ime te privremene nesposobnosti dok za privremenu

nesposobnost postoji medicinska indikacija.

    Takvo pravo je u suprotnosti s člankom 50. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Iako su rijetki slučajevi da umirovljenici-radnici koriste bolovanje zbog bolesti, protivno je

Ustavu diskriminirati izrijekom jednu kategoriju radnika kojoj je pravo na rad propisano temeljnim

Zakonom o radu i Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Važno je također naglasiti kako zaposleni umirovljenici pla­ćaju proporcionalni dio zdravstvenog

doprinosa te i dopunsko osiguranje, što još više ukazuje na apsurd gore opisanih zakon­skih propisa.

Bez zaštite u izolaciji

    Više je pojedinaca koji su nam se obratili s pritužbom kako im je od strane njihovog obiteljskog

liječnika propisana obveza korištenja bolovanja za vrijeme izolacije zbog bivanja kontaktnom osobom

oboljelog od Covid-19. Kao potencijalne kliconoše takvi su radnici prinuđeni biti na bolovanju

pod šifrom D0, a nakon izolacije i potvrđenog negativnog testa na Covid-19 HZZO im odbija priznati

zahtjev za refundaciju plaće i o nepriznavanju dostavljenih doznaka donose rješenje temeljem članka 50.

Gotovo je nevjerojatno da se temeljem odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite mora koristiti bolovanje

radi izolacije (prije u trajanju od 10 dana), a da se isti diskriminiraju samo zato što su stariji od 65 godina?!

    Kao udruzi koja zastupa interese umirovljenika i starijih osoba, Sindikatu umirovljenika Hrvatske je neshvatljivo,

kao i starijim osobama koje nam se obraćaju kao žrtve takvog propisa, da se u uvjetima pandemije diskriminira

svakog radnika koji je i za jedan dan stariji od 65 godina.

    SUH očekuje od Ministarstva zdravstva da hitnom izmjenom članka 50. Zakona o obveznom zdravstvenom

osiguranju ili na neki drugi pravni način omogući ravnopravnost svih radnika, neovisno o dobi, pred

Ustavom i zakonima – zaključak je inicijative koju je potpisala predsjednica SUH-a Jasna A. Petrović.

Inicijativa je proslijeđena i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Vladi RH – Kabinetu

Predsjednika te Uredu pučke pravobraniteljice.(Glas umirovljenika)

 

Izvor: Treća dob Hrvatska